โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก นโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การขับเคลื่อนมาตรการ กลไก นโยบาย และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วิสัยทัศน์
คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุขสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
1. สร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม
2. เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร
ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมพลังอำนาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินอย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ แผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมกิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการ และ การบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้มาตรการ กลไก และนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถดำเนินนการได้อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรด้านคนพิการ ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น การร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน