โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

คนพิการกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

คนพิการกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ASEAN Vision
“One Vision .. One Identity .. One Community”

“หนึ่งวิสัยทัศน์ .. หนึ่งเอกลักษณ์ .. หนึ่งประชาคม”
 
         
          ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้รับรางวัล “แฟรงคลิน ดีลาโน รูสเวลท์” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ ซึ่งมอบให้แก่ประเทศ ที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านคนพิการ และต่อมาได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และการสนับสนุนให้คนพิการไทย ได้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ คนพิการ   (UN Committee of CRPD)

          นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีบทบาทประสานงานหลัก ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านคนพิการของประเทศไทย โดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการ คือ

1. ปฎิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน
    (Bali Declaration onthe Enhancement of the Role and Participation of Persons with Disabilities in ASEAN Community)

2. ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ. 2554 - 2563
    (ASEAN Decade of Persons with Disabilities : The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN 2011 - 2020)

3. กรอบยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558
    (ASEAN Strategic Framework on Social Welfare and Development 2011 - 2015)
 

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย
          แนวทางที่ 1 ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน สู่สังคมที่เป็นหนึ่งเดียว (ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 : Towards an inclusive Society) ประกอบด้วยกิจกรรม
          • การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรด้านคนพิการ
(Dialogue between GOs and NGOs on disability Issues Country Coordinator)
          • การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Workshop on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD
          • การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนพิการ ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศบวกสาม (ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และจีน) (Development of an ASEAN+3 Network for Empowerment of Persons with Disabilities)
          แนวทางที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building in Human Resource)
ประกอบด้วยกิจกรรม
          • การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการเพื่อสังคม (Estrablishment of an ASEAN Network of Expert on Entrepreneurship) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงาน