โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

คนพิการกับสิทธิคนพิการ

คนพิการกับสิทธิคนพิการ
1. การมีบัตรประจำตัวคนพิการ
       คนพิการอาจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       สำหรับต่างจังหวัด ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด


2. สวัสดิการเบี้ยคนพิการ
       คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้แล้ว มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการทุกคน เดือนละ 800 บาท


3. การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ
       คนพิการมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้แก่คนพิการ การจัดทำนิติกรรมสัญญา การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอม และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในทางคดี


4. การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
       คนพิการมีสิทธิร้องขอกรณีการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อาทิ การปฏิบัติที่แตกต่างกันการกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการลำเอียงจากเหตุแห่งความแตกต่างของเพศ อายุ ศาสนา ภาษา สภาพความพิการ


5. การจัดบริการล่ามภาษามือไทย
     คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารความหมาย มีสิทธิได้รับบริการล่ามภาษามือ ได้แก่ การใช้บริการทางการแพทย์ การสมัครงาน การร้องทุกข์ หรือเป็นพยาน การเข้าร่วมสัมมนา หรือการฝึกอบรม


6. การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ
       คนพิการที่มีความเดือดร้อนต้องการได้รับการช่วยเหลือ มีสิทธิได้รับบริการผุ้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันได้
 


7. การแพทย์และสุขภาพ
       คนพิการมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยได้รับบริการตรวจวินิจฉัย การแนะแนว ให้คำปรึกษา การรักษา ฟื้นฟู รวมถึงการจัดหา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น


8. การศึกษา
       คนพิการทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา


9. การปรับสภาพที่อยู่อาศัย
       คนพิการที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดที่ไม่เหมาะสม มีสิทธิได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ราวจับ พื้นผิวทางเดิน เป็นต้น


10. การลดหย่อนภาษีของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
        คนพิการที่มีรายได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี และผู้ดูแลคนพิการ ที่อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ สามารถลดหย่อนภาษี ได้คนละ 60,000 บาทต่อปี

 
11. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ
       คนพิการมีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และไฟฟ้าใต้ดิน ทุกสถานี ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะ ขสมก. รถไฟ เครื่องบิน ครี่งราคา


12. การมีงานทำ
        คนพิการมีสิทธิได้รับการส่งเสริมอาชีพ โดยสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องจ้างงานคนพิการ ในอัตราส่วนพนักงานทั่วไป จำนวน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน

 
13. บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
       คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000  บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย ซึ่งต้องผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี