โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง และเป็นธรรม
 

พันธกิจ
1.   พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ
2.   สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
3.   พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทุนฯ
 

รูปแบบการให้บริการ

1. การให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
    เป็นการให้บริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย
 
 
2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    สนับสนุนโครงการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552
 
 
3. การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์
               มาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน ในสัดส่วนของพนักงานที่มิใช่คนพิการ จำนวน 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน
               มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการ
               มาตรา 35 ในกรณีที่นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โทรศัพท์   02 106 9300 (Call Center)   โทรสาร 0 2 106 9316