โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

คู่มือสิทธิของคนพิการ

คู่มือสิทธิของคนพิการ
คำนำ...

                “คุณได้รับสิทธินั้น...เดี๋ยวนี้” ประโยคแสนจะคุ้นหู แต่คุณรู้หรือไม่ว่า “สิทธิ” หมายถึงอะไร และถ้าเป็น “สิทธิของคนพิการ” ด้วยแล้ว อาจมีคำถามว่า ใครจะได้รับสิทธิบ้าง สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้อย่างไร หรือ บริการสวัสดิการตามสิทธิจะมีอะไรบ้าง คำตอบทั้งหลายได้รวบรวมมาให้แล้วใน “คู่มือสิทธิของคนพิการ” เล่มนี้
               
                ปัจจุบัน รัฐบาลและสังคมไทย ได้ตระหนักในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการหลายฉบับ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิให้แก่คนพิการทุกประเภท รวมถึงผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้เกิดอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก) ต่างๆ ตามมามากมาย

                นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศไทยยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ต้องปฏิบัติด้วย ทำให้เกิดดกระแสแนวคิดสังคมฐานสิทธิ เพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นคุณธรรมต่อบุคคล
               
                สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) หวังว่า “คู่มือสิทธิของคนพิการ” จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและทุกๆ คนในสังคม

 


คนพิการ...หมายถึง... ?
            คนพิการ หมายถึง “บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษ ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด”
 
ประเภทความพิการ... มีอะไรบ้าง... ?
                ๑. ความพิการทางการเห็น
                ๒. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
                ๓. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
                ๔. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
                ๕. ความพิการทางสติปัญญา
                ๖. ความพิการทางการเรียนรู้
                ๗. ความพิการออทิสติก
 
 
ทำไมต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ?
            พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้คนพิการอาจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ ทั้งนี้ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามพ.ร.บ.ดังกล่าว
 
บัตรประจำตัวคนพิการ...ทำที่ไหนได้บ้าง?
                กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) หรือโรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช งานสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
                ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ อบต./เทศบาล
 
หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
                ๑. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
                ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
                ๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
                ๔. ใบรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนด เว้นแต่ กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้
 
อะไร...คือ...พิการโดยประจักษ์?
                พิการโดยประจักษ์ คือ สภาพความพิการที่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ โดยไม่ต้องมีใบรับรองความพิการ ได้แก่ คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง ลูกตาสีขาวขุ่นไม่มีลูกตาดำทั้งสองข้าง ลูกตาฝ่อทั้งสองข้าง คนหูหนวกไม่มีรูหูทั้งสองข้าง คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป 

 

ดาวน์โหลด คู่มือสิทธิของคนพิการ

ดาวน์โหลด คู่มือสิทธิของคนพิการ จำนวน 52 หน้า ขนาดไฟล์ 405KB