โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

Q|ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ กำหนดไว้อย่างไร

A

กำหนดภายในวันที่ 5 ของเดือน หากเกินกำหนดวันที่ 5 จะเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในเดือนถัดไป


Q|การแจ้งผลการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ จะทราบได้เมื่อใด

A

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสร็จ


Q|การต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ ควรทำอย่างไร

A

เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อสมุดประจำตัวคนพิการหมดอายุ คนพิการจะต้องดำเนินการ ต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการซึ่งหลักฐานในการต่ออายุ สมุดประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการนำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเดิม ที่หมดอายุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มาขอรับบริการต่อสมุด โดยเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ จะตรวจสอบหลักฐานจากทะเบียน คนพิการของจังหวัด แล้วจึงดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการในสมุดเล่มเดิมให้แก่คนพิการ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร รับรองความพิการฉบับใหม่ ยกเว้นแต่ลักษณะของความพิการที่ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจน หรือสภาพความพิการเปลี่ยนแปลง ไป เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ จะให้คนพิการไปขอรับเอกสาร รับรองความพิการฉบับใหม่เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุสมุดประจำตัว คนพิการ สมุดประจำตัวคนพิการจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกสมุด