โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุน

Q|หน่วยงานประเภทใดที่สามารถขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนฯ

A

(1) หน่วยงานภาครัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) องค์กรภาคเอกชน หมายความว่า องค์กรด้านคนพิการ องค์กรชุมชน องค์กรธุรกิจ


Q|คุณสมบัติของหน่วยงาน/องค์กร ที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุน มีอะไรบ้าง

A

(1) มีที่ทำการหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกเดือน
(2) มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจำ หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(3) มีผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
(4) มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ


Q|ลักษณะของแผนงานหรือโครงการ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มีอะไรบ้าง

A

(1) สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของคณะกรรมการ
(2) มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน และมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(3) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ หรือมีหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านคนพิการเข้าร่วมบริหารจัดการ หรือให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน

          กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นแผนงานหรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

          กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนต้องเป็นแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู่บางส่วน หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่และต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ


Q|หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอสนับสนุนโครงการ มีอะไรบ้าง

A

(1) แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม หรือจัดตั้งชมรม แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด

          กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นเสนอโครงการ จะต้องแนบหนังสือรับรองผลงานจากองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลทุกครั้ง


Q|การยื่นคำขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ สามารถยื่นได้ที่ใด

A

(1) กรณีเป็นแผนงาน หรือโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด (หมายถึง โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินโครงการอยู่ในจังหวัด) สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(2) กรณีเป็นแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินโครงการอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
(3) ในกรณีกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานหรือโครงการมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่มากกว่าหนึ่งจังหวัดหรือมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนนั้น สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ


Q|ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ กำหนดไว้อย่างไร

A

กำหนดภายในวันที่ 5 ของเดือน หากเกินกำหนดวันที่ 5 จะเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในเดือนถัดไป


Q|การแจ้งผลการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ จะทราบได้เมื่อใด

A

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเสร็จ