โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

การกู้ยืมเงินกองทุน

Q|การกู้ยืนเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ คนกู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

A

1.) เป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ที่มีชื่อ – นามสกุล ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการ
2.) เป็นผู้ดูแลคนพิการที่มี ชื่อ – นามสกุล ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการ


Q|การกู้ยืมเงินกองทุนฯ คนพิการมีลักษณะหรือรูปแบบการให้กู้ยืมเงินแบบใดบ้าง

A

1.) การกู้ยืมเป็นรายบุคคล  ซึ่งเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
2.) การกู้ยืมแบบรายกลุ่ม เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ ว่าเป็นคนที่มีผลงานน่าเชื่อถือจริง


Q|การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ได้เงินจำนวนเท่าไหร่และต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่

A

1.) การกู้ยืมเป็นรายบุคคล รายละไม่เกิน  40,000 บาท
2.) การกู้ยืมแบบรายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1,000,000 บาท วงเงินเฉลี่ยต่อบุคคลไม่เกินวงเงินตามข้อ 3.1
3.) ต้องมีคนค้ำทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม ลักษณะการกู้ยืมเงินกองทุนฯ แบบ 1 คนกู้ ต่อ 1 คนค้ำประกัน


Q|การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่อนชำระกี่ปี และการส่งชำระคืนอย่างไรบ้าง

A

1.) ผ่อนชำระภายในห้าปีโดยไม่มีดอกเบี้ย
2.) การส่งชำระเงินจะกำหนดจำนวนเงิน และงวดการผ่อนส่งตามสัญญากู้เงินกองทุนฯ


Q|ผู้ขอยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และกู้แบบรายกลุ่ม มีรายละเอียดอะไรบ้าง

A

1.) กรณีเป็นคนพิการ
-    มีบัตรประจำตัวคนพิการ
-    มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
-    มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
-    บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น
-    มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
-    ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเป็นกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น
-    กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
-    มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

2.) กรณีเป็นผู้ดูคนพิการ

-    มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของคนพิการในข้อ 2-8
-    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-    ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน

3.) กรณีเป็นการกู้แบบรายกลุ่ม
-    เป็นคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านอาชีพร่วมกัน และรายละเอียดเหมือนกับการกู้แบบรายบุคคลในข้อ 5.2 และ 5.3 ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
          (1) เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อนช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 คน
          (2) มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          (3) ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในท้องที่จังหวัดที่ยื่นคำขอต่อเนื่องจนถึงวันยื่นคำขอแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          (4) ได้รับการรองรับเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานน่าเชื่อถือจริง


Q|เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ มีอะไรบ้าง

A

1.) รูปถ่ายเต็มตัวคนพิการ จำนวน 1 รูป
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 แผ่น
3.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
4.) แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ จำนวนอย่างละ 1 แผ่น
5.) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่เช่าบ้านอยู่) จำนวน 1 แผ่น
6.) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน จำนวนอย่างละ 1 แผ่น
7.) หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 แผ่น (ถ้ามี)
8.) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ จำนวน 1 แผ่น
9.) ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง และดูแลผู้พิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ จำนวน  1 แผ่น)
10.) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้ (การกู้ยืมรายบุคคล) / โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม (การกู้รายกลุ่ม)


Q|สถานที่ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนในส่วนกลางและภูมิภาคได้ที่ใดบ้าง

A

ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ส่วนกลาง สามารถยื่นเรื่องที่กลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์ 0 2354 3388 ต่อ 124-125 โทรสาร 0 2354 5291 และ 0 2354 5294 หรือยื่นเรื่องที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-50