โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

ผลิตสื่อเอื้อผู้พิการเรียนรู้ศาสนา

ผลิตสื่อเอื้อผู้พิการเรียนรู้ศาสนา
          นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ศน. ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายคนพิการ จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยใช้งบประมาณ 2559 จัดกิจกรรมและผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ส่งเสริมให้ศาสนสถาน และเครือข่ายต่าง ๆ นำหลักธรรมทางศาสนา ไปพัฒนาคนพิการ ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาอารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน รองรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้พิการเข้าถึงศาสนาเพิ่มขึ้น

          นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ศน. ร่วมกับมูลนิธิราชสุดา และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสายตา ประกอบด้วย 1. สื่อสำหรับคนพิการ ฉบับภาษามือไทย ได้แก่ บทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า - เย็น และบทสวดมนต์พิเศษบางบท พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก 2. สื่อสำหรับคนพิการ ฉบับเสียงระบบเดซี ได้แก่ บทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า - เย็น และบทสวดพิเศษบางบท รวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อม DVD และ 3. หนังสืออักษรเบรล รวมเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

          อย่างไรก็ตาม ศน. ได้เร่งจัดส่งสื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสายตา ไปให้กับสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ สมาคม และศูนย์การศึกษาพิเศษแล้ว จำนวน 127 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 77 แห่ง เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ที่มา : http://www.manager.co.th/
 

บทความล่าสุด

บทความอื่นๆ

ดูทั้งหมด >>