โลโก้
เปลี่ยนแปลงการแสดงผล |
เปลี่ยนภาระเป็นพลัง

นายกฯเฆี่ยน ‘ขรก.’ ปรับวิธีคิดทำงานรองรับยุค 4.0

03/04/2017
นายกฯเฆี่ยน ‘ขรก.’ ปรับวิธีคิดทำงานรองรับยุค 4.0

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล 615 ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560 พร้อมให้โอวาทต้องทำงานด้วยข้อเท็จจริง มีเหตุมีผล อย่าทำงานด้วยความรู้สึกไม่ชอบ และต้องปรับวัฒนธรรม เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรองรับสู่การเป็นข้าราชการ  4.0

31 มีนาคม 2560 – ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมมอบรางวัลแด่ข้าราชการดีเด่นจำนวน 615 คน โดยนายกฯกล่าวว่ารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นความภูมิใจ เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีแก่ครอบครัว แสดงถึงผลการทำงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนา และปฏิรูประบบราชการ ซึ่งข้าราชการต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนต่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นความท้าทาย และต้องพิจารณาให้ถ่องแท้เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง และทำอย่างไรจะลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน พร้อมกับช่วยกันสร้างความเข้าใจ ทำให้ประชาชนเชื่อ เคารพในกระบวนการยุติธรรม ลดการบังคับใช้กฎหมายให้น้อยที่สุด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุด ให้สมกับความคาดหวังของข้าราชการ และประชาชนทั้งประเทศ เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข พร้อมจัดสรรงบประมาณลงไปสู่ทุกภาคส่วน ทุกแผนงาน และทุกกิจกรรม ซึ่งข้าราชการต้องทำงานอย่างบูรณาการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดเป็นผลงานอย่างชัดเจน ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นที่ฐาน

“ข้าราชการต้องทำงานด้วยข้อเท็จจริง อย่างมีหลักการ และเหตุผล อย่าทำงานด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบ เพราะจะติดกับดักความคิดจนไม่สามารถทำงานได้” นายกฯ กล่าวและว่าวันนี้ข้าราชการทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และปรับเปลี่ยนวิธีคิด ต้องปฏิรูป พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรองรับสู่การเป็น “ข้าราชการ 4.0”รวมทั้งต้องเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ทำงานโดยความคิดสร้างสรรค์ คอยสังเกต แต่ไม่ใช่คอยจับผิด มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และขอให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ.

ที่มา : http://www.4saleung.com/archives/1891

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ดูทั้งหมด >>